LEGAL DISCLAIMER

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Alle informatie op deze website mag op geen enkele manier gepubliceerd, heruitgegeven of herschreven worden onder eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schritelijke toestemming. Het gebruik van de diensten van luxom.be betekent dat de bezoeker van luxom.be zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van luxom.be en verbindt er zich toe om er geen wijzigengen aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductiën, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van luxom.be en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van luxom.be.

Het is evenzeer verboden om deze informatie electronsich op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

AANSPRAKELIJKHEID

luxom.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de de gepubliceerde informatie.De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. luxom.be garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. luxom.be zijn niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens;noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen, en ze zijn evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirect, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door hun nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren,melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien luxom.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat luxom.be een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en luxom.be kan niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

PRIVACYREGELING

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker steeds het recht op inzage in zijn gegevens, evenals het recht fouten te doen verbeteren of zijn gegevens te doen verwijderen uit de gegevensbank. Dergelijke vraag tot verwijdering van zijn gegevens uit de gegevensbank zal automatisch de privileges als geregistreerde bezoeker opheffen, waardoor deze o.a. niet kan deelnemen aan wedstrijden,interactieve functionaliteiten, enz.

GEBRUIK VAN COOKIES

luxom.be maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschrven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruiksnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites.

Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browsers, kunnen wij geen correcte werking van luxom.be garanderen.

WIJZIGING EN KENNISGEVING VAN DEZE PRIVACYREGELING

luxom.be behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

© 2023 Copyright LUXOM - disclaimer